Powrót do Strony Głównej

Przejrzyj ofertę naszą samochodów osobowych

Przejrzyj naszą ofertę samochodów dostawczych

Przejrzyj naszą ofertę motocykli
Sprawdź regulamin naszej wypożyczalni
Sprawdź jak się z nami skontaktować

Regulamin wypożyczalni1. Niniejsze Ogólne Warunki Najmu lub Użytkowania Samochodu określają warunki korzystania z samochodu, zwanego dalej pojazdem.
2. Najemca lub Użytkownik gwarantuje, że:
a) podane przez niego dane są zgodne z prawdą i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, wyrażając tym samym zgodę na skserowanie swoich dokumentów potwierdzających tożsamość,
b) kierowca posiada niezbędne uprawnienia pozwalające na kierowanie pojazdem, a w szczególności, iż nie jest pozbawiony mocą orzeczenia kompetentnego organu tego prawa i nie toczy się przeciw niemu postępowanie, które mogłoby doprowadzić do pozbawienia go prawa jazdy.
3. Warunki:
a) posiadanie prawa jazdy jeden rok,
b) ukończony dwudziesty pierwszy rok życia,
c) dwa dokumenty tożsamości, lub trzy dokumenty i ostatni zapłacony rachunek z adresem do wglądu (czynsz, energia, telefon, itp.).
4. Zapłata:
a) przelewem z góry w całości, za deklarowany okres najmu, zawarty w umowie, plus kaucja minimum jeden tysiąc złotych, do rozliczenia w drugim dniu roboczym po zwrocie pojazdu, która zostanie zwrócona na konto wskazane przez Najemcę lub Użytkownika, jednak nie wcześniej jak w dniu dokonania całkowitej zapłaty za przedmiotowy najem, o ile umowa nie stanowi inaczej, ale w przypadku powstania szkody na pojeździe, kaucja zostanie zatrzymana do czasu likwidacji szkody,
b) wszystkie ceny zawarte w umowie najmu pojazdu podane są w złotych polskich wg wartości netto i dolicza się do nich podatek VAT w wysokości 22 %, z wyłączeniem kar umownych,
c) najkrótszy okres najmu to 24 godziny, za opóźnienie zwrotu pojazdu najętego, z przyczyn leżących po stronie Najemcy lub Użytkownika do 5 godzin, pobiera się dodatkowo opłatę w wysokości 10% ceny dobowej najmu, za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia, powyżej 5 godzin, płaci się bezwzględnie jak za dobę najmu trwającą pełne 24 godziny zegarowe,
d) w dniu zwrotu pojazdu Najemca lub Użytkownik jest zobowiązany zapłacić ewentualne inne należności, wynikające z postanowień umowy,
5. W szczególnych przypadkach strony mogą ustalić inne warunki, oraz formy i terminy płatności.
6. Opłaty bezumowne oraz dodatkowe wg cennika upublicznionego na stronach internetowych i biurach obsługi klienta "BER-MAX"
7. Czas trwania umowy:
Umowa zostaje zawarta na czas określony, każdorazowo w niej wskazany, jako termin wydania i planowanego zwrotu pojazdu, który może zostać przedłużony jedynie za uprzednią zgodą Wynajmującego, o ile Najemca lub Użytkownik zgłosi wniosek o przedłużenie umowy, najpóźniej w przedostatnim dniu jej trwania.
8. W przypadku braku zwrotu pojazdu w terminie, Najemca lub Użytkownik zobowiązuje się zapłacić czynsz najmu według stawek bez limitu kilometrów, zgodnie z przyjętym cennikiem, o którym mowa w pkt 6, za każdą rozpoczętą dobę najmu poza terminem określonym w umowie, plus karę umowną naliczaną zgodnie z pkt 15d.
9. Odbiór pojazdu:
a) Najemca lub Użytkownik otrzymuje pojazd opisany w umowie najmu, w stanie dobrym i czysty,
b) Pojazd objęty jest zbiorczą polisą ubezpieczeniową AC,
c) Najemca lub Użytkownik potwierdza, że pojazd oddany do korzystania znajduje się w stanie umożliwiającym jego prawidłową eksploatację.
10. Najemca lub Użytkownik zobowiązuje się:
a) kierować pojazdem osobiście, lub upoważnioną przez niego osobą spełniającą warunki zawarte w punkcie 2b, 3a i 3b,
b) korzystać z pojazdu jedynie na terytorium państw objętych jego ubezpieczeniem, zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami prawidłowej eksploatacji, oraz warunkami zawartej umowy,
c) nie pozostawiać dokumentów w pojeździe,
d) w trakcie użytkowania pojazdu dbać o stan techniczny, dokonywać obsługi codziennej i w razie potrzeby uzupełniać paliwo, oleje, płyny, żarówki, ciśnienie w oponach, jak również dokonywać napraw uszkodzonych kół, itp., na koszt leżący po stronie bezpośredniego użytkownika pojazdu,
e) zapoznać się z terminem ważności polisy ubezpieczeniowej dołączonej do dowodu rejestracyjnego pojazdu i w razie konieczności odpowiednio wcześniej, żądać od Wynajmującego jej aktualizacji,
f) nie dokonywać w pojeździe żadnych napraw i zmian, a w razie awarii powiadomić niezwłocznie Wynajmującego,
g) w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży pojazdu i odmowie pokrycia tej szkody przez ubezpieczyciela w ramach polisy ubezpieczeniowej, zapłacić w terminie 14 dni od dnia wezwania przez Wynajmującego stosownego odszkodowania,
h) w przypadku uszkodzenia pojazdu, gdy szkoda pokryta będzie w całości z polisy ubezpieczeniowej AC, ponieść koszty udziału własnego w szkodzie w wysokości 20%, na podstawie kosztorysu naprawy sporządzonego przez ASO w terminie 14 dni od dnia wezwania, lub przed dokonaniem przedmiotowego najmu, znieść udział własny w szkodzie pokrywając koszty wykupu ubezpieczenia dodatkowego przez Wynajmującego za cały okres najmu w całości z góry,
i) w przypadku, gdy najęty pojazd ulegnie uszkodzeniu, lub zniszczeniu, zawiadomić na miejscu zdarzenia Policję w celu sporządzenia stosownego protokołu odnośnie okoliczności zajścia zdarzenia, w takim wypadku Najemca lub Użytkownik niezwłocznie zawiadomi Wynajmującego o zaistniałym zdarzeniu oraz przekaże mu wszelkie informacje o okolicznościach i świadkach zaistniałego zdarzenia,
j) ponieść wszelkie koszty powstałe w wyniku eksploatacji najmowanego pojazdu nie objęte odpowiedzialnością z tytułu polis ubezpieczeniowych, a w szczególności spowodowane pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, udostępnienia pojazdu osobom trzecim, postoju w strefach płatnych lub niedozwolonych itp.,
k) pokryć w całości zmniejszenie odszkodowania, jeżeli przy badaniu okoliczności szkody zostanie stwierdzone, że kierujący przekroczył dopuszczalną na danym terenie prędkość,
l) w przypadku kradzieży pojazdu wraz z dokumentami i kluczami, pokryć koszty jego utraty w całości,
m) nie myć pojazdu w myjniach mechanicznych, nie czyścić i nie nabłyszczać kokpitu środkami chemicznymi, itp.,
n) w przypadku dłuższego postoju, a w szczególności całonocnego najęty pojazd w miarę możliwości parkować na parkingu strzeżonym, lub miejscu uniemożliwiającym jego kradzież albo zniszczenie.
11. Ustanawia się bezwzględny zakaz palenia tytoniu w najętym pojeździe (pod rygorem kary umownej, o której mowa w pkt 15a).
12. Wynajmujący nie odpowiada za naruszenie przez kierowcę pojazdu, przepisów o ruchu drogowym, płatnym postoju itp., oraz za nałożone w tym zakresie kary pieniężne.
13. W przypadku, gdy wynajmujący nie pobiera od klienta żadnej opłaty za korzystanie z samochodu, otrzymuje on pojazd na zasadzie umowy użyczenia stosując odpowiednio postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków, z wyłączeniem pkt. 4.
14. Skutki naruszenia umowy:
a) w przypadku opóźnienia w zapłacie którejkolwiek z opłat Najemca lub Użytkownik ponosi odsetki w wysokości 26 % w skali rocznej, niezależnie od tego Wynajmujący może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia, po bezskutecznym upływie wyznaczonego dodatkowego terminu do zapłaty zaległej należności,
b) w przypadku gdy Najemca lub Użytkownik zawarł z Wynajmującym więcej niż jedną umowę najmu, opóźnienie w zapłacie którejkolwiek z opłat upoważnia Wynajmującego do rozwiązania bez wypowiedzenia także pozostałych umów najmu,
c) w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn wymienionych w pkt 14a i 14b Najemca lub Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego zwrotu pojazdu, a Wynajmujący ma prawo do żądania zapłaty odszkodowania z tytułu rozwiązania umowy,
d) Najemca lub Użytkownik upoważnia Wynajmującego, na wypadek rozwiązania niniejszej umowy najmu i niezwrócenia pojazdu w terminie, do wejścia na teren oraz pomieszczeń Najemcy lub Użytkownika, celem przejęcia pojazdu, również za pośrednictwem upełnomocnionych osób trzecich, na koszt Najemcy lub Użytkownika,
15. Kary umowne:
a) za nie przestrzeganie zakazu palenia w najętym pojeździe kara wynosi 1000,- złotych,
b) za używanie pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem (przykładowo: transport towarów samochodem osobowym, holowanie innych pojazdów itp.) w wysokości 1000,- złotych,
c) za demontaż części, albo wyposażenia w najętym pojeździe, lub dokonanie przeróbek czy zmian bez zgody Wynajmującego 200,- złotych,
d) za bezumowne korzystanie kara wynosi 500,- złotych za każdą dobę użytkowania pojazdu i naliczana jest dodatkowo do każdego czynszu, o którym mowa w pkt 8,
e) w przypadku wystąpienia szkody komunikacyjnej z polisy AC Najemca lub Użytkownik zobowiązuje się zapłacić karę umowną w ryczałtowo ustalonej wysokości 1000,- złotych,
f) za utratę gwarancji na pojazd w wyniku okoliczności leżących po stronie Najemcy lub Użytkownika 2500,- złotych, g) 30,- złotych za każdą dobę skrócenia okresu najmu pojazdu przez Najemcę lub Użytkownika.
16. Kary umowne mogą być fakturowane w formie opłat manipulacyjnych z doliczonym podatkiem VAT w wysokości 22%.
17. Zapłata przewidzianych w niniejszych Warunkach Ogólnych Najmu Samochodu kar umownych nie wyłącza dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
18. Zwrot pojazdu:
a) Najemca lub Użytkownik jest zobowiązany zwrócić pojazd do godziny i w dniu określonym w umowie, po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu, lub uzgodnieniu miejsca zwrotu, minimum 1 godzinę wcześniej, w stanie czystym i nie pogorszonym wraz z dokumentami oraz wyposażeniem z nim wydanym w chwili wydania.
b) w przypadku, gdy zwrócony pojazd będzie uszkodzony lub jego stan nie będzie odpowiadał normalnej eksploatacji, Najemca lub Użytkownik zapłaci Wynajmującemu odszkodowanie będące równowartością poniesionej przez Wynajmującego szkody.
19. Nieoddanie pojazdu w wyznaczonym terminie zostanie uznane jako przywłaszczenie i zostanie zgłoszone odpowiednim organom, powodując skutki prawne.
20. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.
21. Spory mogące wyniknąć na tle stosowania niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Wynajmującego.
22. W sporach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
23. Umowę wraz z Warunkami, sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z tego 2 dla Wynajmującego i 1 dla Najemcy lub Użytkownika.
24. Niniejsze Ogólne Warunki, stanowiące integralną część, z nierozerwalnie związaną Umową Najmu Samochodu, jako przeczytane i zaakceptowane przez Najemcę lub Użytkownika, potwierdzam podpisem pod przedmiotową Umową Najmu